Щета на имущество

В случай на увреждане или погиване на имущество:
  • Предприемете всички необходими и целесъобразни мерки за спасяване на застрахованото имущество и ограничаване на вредите;
  • НЕ променяйте състоянието на увреденото имущество преди извършване на оглед от застрахователя и без неговото съгласие за това.
  • Уведомете застрахователната компания, издала застрахователната полица, както и съответния компетентен орган (противопожарна служба, РУП и др.), за настъпилото събитие, в сроковете, указани в Общите условия към полицата;
  • В случай че увреденото/погиналото имущество се ползва по силата на договор за финансов или оперативен лизинг, незабавно уведомете лизинговото дружество.

Полезна информация:

  • Препоръчително е да се съхраняват документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество – аудио и визуална техника, битови уреди и др.
  • При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователната компания с опис, като следите в протокола за оглед да бъдат описани всички повреди.