• Застрахователна полица;
  • Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача;
  • Талон за ГТП;
  • Малък талон на автомобила;
  • Лична карта на водача;
  • Пълномощно – в случай че автомобила се ползва по силата на договор за финансов или оперативен лизинг.