ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 325 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА „ОТП ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД

"ОТП Застрахователен брокер" ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 175258072, със седалище и адреса на управление: гр. София, 1303, бул. „Тодор Александров“ № 28, ет. 4.

"ОТП Застрахователен брокер" ЕООД е вписано в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение № 458-ЗБ /19.03.2007 г.. Посоченото обстоятелство се удостоверява чрез справка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. "Будапеща" 16, тел.: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта на комисията - www.fsc.bg.

"ОТП Застрахователен брокер" ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала "ОТП Застрахователен брокер" ЕООД.

"ОТП Застрахователен брокер" ЕООД не е обвързано с договорно задължение за извършване на застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. По искане на потребителя на застрахователна услуга "ОТП Застрахователен брокер" ЕООД предоставя имената на застрахователите, за които извършва застрахователно посредничество.

При предоставяне на услугите по застрахователно посредничество „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД действа от името и за сметка на застрахователите, с които има сключени договори за застрахователно посредничество.

"ОТП Застрахователен брокер" ЕООД съдейства на ползвателите на застрахователни услуги да вземат информирано решение за сключване на застрахователен договор, като им предоставя необходимата информация за конкретния застрахователен продукт. „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД не дава съвети за сключване на застрахователен договор.

"ОТП Застрахователен брокер" ЕООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги въз основа на писмено предоставена от потребителя информация.

Ползвателите на застрахователни услуги, предоставени чрез посредничеството на „ОТП Застрахователен Брокер“ ЕООД, имат право да подадат жалба, както следва:
  • писмено на адреса на управление на дружеството - гр. София, 1303, бул. „Тодор Александров“ № 28, ет. 4 или на електронна поща на адрес: info@otpbroker.bg. Жалбоподателят следва да посочи данни за контакт - име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка за физическите лица и фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление и телефон за обратна връзка. Жалбата следва да съдържа изложение на фактическата обстановка и причините за подаване на жалбата. Дружеството отговоря в срок от 30 дни от получаването на жалбата с писмо или на посочения от жалбоподателя електронен адрес.
  • писмено до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, Ул. „Будапеща“ №16 или на електронна поща – delovodstvo@fsc.bg, както до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4, тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, електронна поща - info@kzp.bg.
„ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД предоставя стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт на хартиен носител представляващ кратък самостоятелен документ представен и структуриран по ясен и лесен за четене начин във вид на „Информационен документ за застрахователен продукт“ образец на застрахователя, преди подписване на застрахователния договор.

За предоставяните услуги по застрахователно посредничество „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД получава възнаграждение под формата на комисионна, дължима от съответния застраховател.