ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 325 КЗ

„ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 73, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 175258072, е застрахователен брокер, вписан с решение № 458-ЗБ от 19.03.2007 г. в регистъра на застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Справка за горното обстоятелство може да бъде направена на място в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. „Будапеща“ № 16 или на официалната й интернет страница, на следния адрес: Ел. регистър на КФН.

„ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.
Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от дяловете от капитала на „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД.

„ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД не предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер съгласно чл. 325а, ал. 5 КЗ и не е обвързано да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, а може да договаря свободно сключването на всички видове задължителни и доброволни застраховки със застрахователи, получили лиценз да извършват дейност на територията на Република България.

„ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД получава възнаграждение под формата на комисионна, дължима от съответния застраховател.

Ползвателите на застрахователни услуги могат да упражнят правото си на жалба срещу предоставяните от „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД услуги по един от следните начини:
 • до „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД чрез подаването й лично или по поща на хартиен носител до Застрахователния брокер на адрес или чрез изпращане на e-mail на електронна поща: info@dskinsbroker.bg.
  Отговор на жалбата ще бъде изпратен на посочения от ползвателя на застрахователни услуги адрес в срок от 5 работни дни след получаването й.
 • до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София, Ул. Будапеща № 16.
 • Дейността на „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД попада в обхвата на действие на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори („СПК“), с район на действие територията на цялата страна. „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД няма задължение да участва в производства за алтернативно извънсъдебно разрешаване на спорове, включително пред комисията по предходното изречение.
  Независимо от това, ползвателят на застрахователни услуги може да отнесе жалбата си до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адреса на управление на СПК:

  Комисия за защита на потребителите - Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество
  гр. София
  пл. Славейков № 4А
  тел. 02/9330588
  интернет страница www.kzp.bg
  e-mail: adr.ins@kzp.bg.

  „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. Писменото помирително предложение, евентуално изготвено от СПК за разрешаване на спора, няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.